Geovid d.o.o.

Poljanička 6c
Poljanica Bistranska
10298 Donja Bistra

Geovid d.o.o. je geodetska tvrtka koja nudi sve vrste geodetskih usluga, izmjera te nadgledanja projekata u graditeljstvu.

Usluge

Usluge

GEODETSKI PROJEKT

Novi Zakon o gradnji (NN 153/13) koji je na snazi od 01.01.2014. donosi izmjene u smislu geodetskih radova vezanih za igradnju objekata. Geodetskim projektom obuhvaćeni su svi radovi od priprema za početak gradnje do evidentiranja izgrađenog objekta u katastru i zemljišnoj knjizi:

 • geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja (podloga za projektiranje)
 • parcelacijski elaborat za formiranje građevne čestice
 • usklađenje katastra i zemljišne knjige
 • iskolčenje objekta
 • izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je objekt izgrađen u skladu s projektom
 • evidentiranje objekta u katastru i zemljišnoj knjizi

LEGALIZACIJA OBJEKATA

Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta (rješenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Postupak za ishođenje Rješenja o izvedenom stanju pokreće stranka zahtjevom prema upravnom tijelu (odjel za graditeljstvo) područne ili lokalne samouprave najkasnije do 30.06.2013.,  odnosno do 31.12.2012. za objekte koji su ranije dobili nalog za rušenje.
Uz zahtjev je potrebno izraditi i priložiti dokumentaciju ovisno o veličini zgrade, a one su podijeljene u četiri kategorije:

Zahtjevna zgrada 

 • zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2,
 • zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2
 • zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu.

Manje zahtjevna zgrada 

Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2
Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2

Jednostavna zgrada 

Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2
Zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

Pomoćna zgrada 

Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2

 

 

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Parcelacija je postupak osnivanja novih katastarskih čestica spajanjem ili diobom postojećih. Može se raditi na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu.

 

 

USKLAĐENJE KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

Elaboratom usklađenja usklađuju se podaci o nekretnini u katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici). 

Moguća  je i pojava neusklađenosti podataka katastra i zemljišne knjige sa stvarnim stanjem na terenu.

Neusklađenost podataka se očituje u vidu neslaganja broja čestice, površine, neusklađenosti vlasnika, tj. posjednika, podacima o osobama i dr. Također, moguće je da čestica postoji u katastru ali ne i u zemljišnoj knjizi, i obrnuto.

 

 

ISKOLČENJE GRAĐEVINA

Prije početka građenja investitor je dužan osigurati iskolčenje građevine.

Iskolčenje građevine je prenošenje projektiranog tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine na terenu, unutar formirane građevne čestice.

Izradu elaborata iskolčenja građevine kao i samo iskolčenje obavlja osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina.

 

 

UPIS OBJEKATA

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se objekti evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi.

Zakonska je obveza svakog vlasnika nekretnine upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 66/07, članak 57) Nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba, svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.

Objekt se upisuje u katastar i zemljišnu knjigu na osnovu geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama (Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima, NN 86/07) koji mora biti ovjeren pečatim i potpisom od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

 

 

OBNOVA - ISKOLČENJE MEĐA

Iskolčenje međa je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice na temelju podataka u katastru.

 

 

GEODETSKO SNIMANJE VODOVA

Geodetska izmjera se provodi pri otvorenom rovu.

Geodetsku izmjeru vodova prema Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07 i 124/10) obavlja ovlaštena osoba koja izrađuje elaborat vodova.

Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća (Pravilnik o katastru vodova, NN 71/08):

 • izmjeru položajnih lomnih točaka vodova (horizontalni položaj vodova)
 • izmjeru visinskih lomnih točaka vodova (kod kanalizacije na dnu cijevi ili kanala a kod ostalih vodova na tjemenu voda)
 • izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo
 • izmjeru pripadajućih objekata
 • prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda